fbpx

Service voorwaarden

De dienst “GetOn” wordt u via internet bij wijze van Software‑as‑a‑Service aangeboden door het bedrijf GetOn B.V. Aan het gebruik van GetOn zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door GetOn te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door GetOn schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1

Met GetOn heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. GetOn bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.

1.2

Om GetOn te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert GetOn of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.

1.3

U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. GetOn mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij GetOn heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4

Met GetOn worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacy voorwaarden van GetOn voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1

Het is verboden GetOn te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2

In het bijzonder is het verboden op GetOn profielen aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een beheerder/moderator van GetOn.

2.3

Daarnaast is het verboden bij GetOn informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4

Indien GetOn constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag GetOn zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan GetOn zonder waarschuwing ingrijpen.

2.5

Indien naar het oordeel van GetOn hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van GetOn of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is GetOn gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6

GetOn is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is GetOn gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7

GetOn kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart GetOn van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1

GetOn spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2

GetOn onderhoudt GetOn actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal GetOn dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3

GetOn mag van tijd tot tijd de functionaliteit van GetOn aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist GetOn zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1

De dienst GetOn, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van GetOn. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van GetOn, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2

Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). GetOn heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3

Indien u informatie stuurt naar GetOn, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4

GetOn zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via GetOn, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of GetOn daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal GetOn zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1

Aan het gebruik van GetOn is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per keer, per jaar of per maand verschuldigd en wel vooraf.

5.2

Betaling kan worden verricht via creditcard of PayPal.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van GetOn beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2

GetOn is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij GetOn meldt.

6.4

In geval van overmacht is GetOn nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1

Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2

Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3

GetOn kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4

Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1

GetOn mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2

GetOn zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met GetOn worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin GetOn gevestigd is.

9.3

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door GetOn wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6

GetOn is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die GetOn of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Artikel 10. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@geton.io. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via De Geschillencommissie via https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.